Záruční podmínky

I. Všeobecná ustanovení

(1) Uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků a služeb poskytovaných společností Profiltechnik alusystem s.r.o. všem jejím zákazníkům se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Pro posouzení toho, který z uvedených právních předpisů je nutno na průběh reklamačního procesu aplikovat, je vždy rozhodný typ konkrétní smlouvy uzavřené se zákazníkem (smlouva o dílo či kupní smlouva podle občanského nebo obchodního zákoníku). Zákon na ochranu spotřebitele se však aplikuje na každou reklamaci z obchodní situace, v níž zákazníkem byla fyzická či právnická osoba nakupující výrobky a služby od společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. za jiným účelem než za účelem podnikání s nimi (např. další prodej nebo montáž). 

(3) Aktuální znění tohoto reklamačního řádu je zveřejněno na internetových stránkách společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. (www.profiltechnik.cz) nebo v tištěné podobě je k dispozici v sídle společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o.

 

II. Délka a plynutí záruční doby

(1) Záruční doba na výrobky dodávané společností Profiltechnik alusystem s.r.o. činí vždy 60 měsíců. Záruční doba na příslušenství, které je pro společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. subdodávkou (žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, dveřní výplně, markýzy a ostatní stínící technika, automatické dveře a podobně) činí 24 měsíců. Uznání reklamace u subdodávek se řídí dle uznaní reklamace subdodavatelem nikoliv společností  Profiltechnik alusystem s.r.o. Záruční dobu 24 měsíců poskytuje společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. na dodávanou elektroniku, elektrické pohony a motory, osvětlení, zámky, vložky zámků, kliky, samozavírače, panikové kování, ovládací lanka, mechanicky namáhané plastové součástky a veškeré mechanicky namáhané komponenty. Společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. neposkytuje záruku na vady díla vzniklé nesprávným používáním a manipulací, špatnou, nebo zanedbanou údržbou a podobně. Společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. vylučuje záruku na dílo v důsledku zásahu jakékoli jiné osoby do předmětného díla. 

(2) Část záruční doby podle odstavce 1 překračující 24 měsíců (povinná záruční doba pro veškeré spotřební zboží) tvoří tzv. prodlouženou záruční dobu, během níž se průběh případné reklamace řídí v celém rozsahu řádně uzavřenou smlouvou mezi zákazníkem a společností Profiltechnik alusystem s.r.o. 
(3) Řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností Profiltechnik alusystem s.r.o. může záruční doby uvedené v odstavci 1 prodloužit, popřípadě i vyloučit. Stanoví-li příslušná smlouva po dohodě se zákazníkem záruční dobu delší či kratší než 60 měsíců (avšak vždy v minimální délce alespoň 24 měsíců, jde-li o prodej a montáž nově vyrobených prvků), řídí se průběh případné reklamace v celém rozsahu příslušnou smlouvou. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností Profiltechnik alusystem s.r.o. upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva - v ostatních otázkách příslušnou smlouvou neřešených se uplatní tento reklamační řád. 

(4) Počátek plynutí záruční doby je uveden vždy v ustanovení článku příslušné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Profiltechnik alusystem s.r.o. (smlouva o dílo - "Odpovědnost za vady díla v záruční době", kupní smlouva - "Odpovědnost za vady dodaného zboží"). Není-li počátek plynutí záruční doby uveden (uzavření jiné smlouvy než kupní či o dílo, uzavření smlouvy v ústní formě a podobně), počíná záruční doba plynout prvního dne následujícího po dni předání a převzetí výrobků. 

(5) Neposkytne-li zákazník společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. potřebnou součinnost při předání a převzetí díla (smlouva o dílo) nebo při předání a převzetí objednaných výrobků (kupní smlouva), společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. neodpovídá za jakékoli vady dodaného zboží vzniklé poté, co bylo smluvní plnění nabídnuto v souladu s příslušnou smlouvou k řádnému převzetí zákazníkovi. 1) 

(6) Záruční doba končí posledním dnem sjednané lhůty v 00:00 hod. Reklamované zboží musí být společností Profiltechnik alusystem s.r.o. přijato k uplatnění reklamace nejpozději do uplynutí posledního dne záruční doby.

(7) Pro případ odstranění nepřiměřené tvrdosti si společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. vyhrazuje právo přijmout k vyřízení i reklamaci učiněnou v prvním pracovním dnu následujícím po dni, jímž záruční lhůta uplynula. Na využití tohoto práva nevzniká zákazníkovi žádný právní nárok. Pro přijetí reklamace je rozhodující povaha nepřiměřené tvrdosti, která zákazníkovi hrozí nebo může hrozit, přičemž její hodnocení smí se zřetelem ke všem okolnostem konkrétního případu provést pouze společnost Profiltechnik alusystem s.r.o.

1) Ustanovení tohoto a všech předchozích odstavců (1, 2, 3 a 4) neplatí, jestliže se nejedná o smlouvu připravenou společností Profiltechnik alusystem s.r.o., neboť jiná smlouva může obsahovat ve věcech záruk a reklamací odchylná ustanovení.

 

III. Vady výslovně vyloučené z možnosti reklamace

(1) Jako reklamovatelné nemohou být uznány vady výrobků vzniklé:

a) mechanickým poškozením, neodborným seřízením a nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí díla (u smluv o dílo) nebo po okamžiku předání a převzetí objednaných výrobků (u smluv kupních); 

b) neodbornou montáží po okamžiku předání a převzetí výrobků k montáži dodávaných na základě kupní smlouvy (neodbornou montáží se rozumí případ, kdy montáž prováděla jiná osoba než pověřený pracovník nebo zaměstnanec společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o.

c) používáním v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou či chemickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti stavby jako celku (např. vady projektu a materiálů použitých při stavbě) a v závislosti na specifických místních podmínkách (např. zvýšená vlhkost, prašnost, blízkost zdrojů tepla (infrazářiče, teplomety a podobně), blízkost materiálů a předmětů, které můžou zapřičinit přehřátí výrobků vlivem slunečního záření, agresivní emise a podobně); 

d) vlastním nebo cizím zaviněním po okamžiku předání a převzetí díla (u smluv o dílo) nebo po okamžiku předání a převzetí objednaných výrobků (u smluv kupních), přičemž pro účely odpovědnosti za vady se okamžikem předání v souladu s ustanovením článku II odstavce 5 tohoto reklamačního řádu rozumí také bezdůvodné odmítnutí předání a převzetí, ačkoli výrobky (u kupní smlouvy) nebo dílo jako celek (u smlouvy o dílo) nevykazují vady způsobilé přivodit nemožnost užívat dílo nebo výrobky k určenému účelu; 

e) neodborným provedením nekvalifikovaného zásahu ze strany zákazníka (např. seřizování, lakování, ohýbání, lepení a další úkony realizované svépomocí, které zasahují především do konstrukčních částí výrobků a do viditelných ploch); 

f) poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice, kroupy, spady popílků, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně). 

(2) Za reklamovatelné dále nelze považovat jakékoli vady konkrétních výrobků uvedené v ustanovení odstavce 1 tohoto článku vzniklé před montáží, během montáže nebo po montáži, pokud byla na základě dohody se zákazníkem na tyto konkrétní výrobky poskytnuta sleva. Obdobně to platí i pro reklamační vady stavebních a montážních prací. 

(3) Jako reklamace příslušenství, které není vyráběno společností Profiltechnik alusystem s.r.o. a standardně dodáváno s výrobky, nemohou být uznány jeho vady vzniklé ze stejného důvodu jako vady výrobků uvedené v ustanovení odstavce 1 tohoto článku. 

 

IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací

Informace týkající se zvláštních podmínek reklamací společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. poskytuje v souladu s ust. § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Zákaz klamání spotřebitele").

IV. 1 Konstrukční profily  (rámy a křídla)

Reklamovatelnými vadami jsou výhradně vady zjevné, jež brání plnohodnotnému užívání výrobků a znehodnocují jeho fyzický stav. Posouzení oprávněnosti reklamační vady (nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu) vychází z následujících zásad, jejichž splnění a dodržení se zákazník může dovolat.

1. Optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1 m pod úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního prostoru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat). 

2. Bodová a plošná poškození povrchu rámů nebo křídel a vady, jako např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého druhu a důvodu vzniku, jsou přípustné, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku (rám a křídlo zvlášť). 

3. Škrábance a vrypy jsou přípustné rovněž za podmínky, že součet jejich délek na jednom prvku je menší než 90 mm, přičemž délka jednoho škrábance smí být maximálně 30 mm. 

4. Průhyb profilů kolmo v rovině výrobku je běžný v rozmezí ± 1,9 mm na běžný metr délky profilu pro bílé profily, u barevných je povolený průhyb ± 3,8 mm. Tento průhyb je pouhým okem prakticky nerozeznatelný a je odvozen od malé tepelné vodivosti profilů. 

5. Na svarech v rozích plastových prvků nesmí být vidět zbytky otřepení kašírovací fólie nebo (v případě profilů s kašírem na jedné, zpravidla vnější straně) bílá místa. Pro posuzování těchto optických vad se v celém rozsahu použije zásada uvedená v odstavci. Za vadu nelze považovat ani stav, kdy budou bílá místa svarů zabarvena krycí tužkou nebo voskem, nelze-li krytí či nerovnosti svarů za světelných podmínek definovaných v odstavci 1 rozeznat vůbec anebo jen s nepoměrnými obtížemi. 

6. Výrobní tolerance výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti dveřních křídel vyrobených společností Profiltechnik alusystem s.r.o. odpovídá podle ČSN EN 1529 (74 7013) v definovaných parametrech minimálně třídě tolerance 1 (výška/šířka ± 2,0 mm, tloušťka ± 1,5 mm a pravoúhlost ± 1,5 mm). Výrobky nemusí zde uvedenou normu splňovat, jestliže byly v rámci výroby provedeny na žádost zákazníka operace ovlivňující směrodatné rozměry - drážkování, speciální povrchové úpravy a podobně. 

7. Výrobní tolerance celkové a místní rovinnosti dveřních křídel vyrobených společností Profiltechnik alusystem s.r.o. odpovídá podle ČSN EN 1530 (74 7012) minimálně třídě tolerance 1 (mezní odchylky zkroucení a podélného průhybu do 10 mm, příčného průhybu 6 mm a místní rovinnosti 0,6 mm). Uvedené parametry však podle citované normy platí jen pro dveřní křídla dodávaná bez zárubní, resp. nezávisle na nich, a netýkají se dveřních křídel z dveřních kompletů.

 

IV. 2 Výplně

Posouzení oprávněnosti reklamační vady (nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu) vychází z následujících zásad, když za závadu se nepovažuje: 

1. Zamlžení meziprostoru u speciálních skel 
Záruční doba se nevztahuje na vznik kondenzátu vodních par v meziprostoru dvojskla či trojskla a dále na izolační dvojskla, která jsou tvořena alespoň jedním sklem speciálním. Speciálními skly se rozumí taková skla, která svou povrchovou úpravou - nerovností profilu anebo nevyhovujícím chemickým složením - zamezí dokonalému utěsnění spoje hliníkového rámečku a povrchu tabule skla (považují se za ně skla ornamentní, vitrážová, chodopaková, ohýbaná, vyboulená a podobně). 

2. Výskyt interferencí (tj. křížení, průniků nebo prolínání světelného toku)
U izolačního dvojskla (trojskla) mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem překrývání dvou a více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně (dle postavení pozorovatele ve vztahu ke sklu) a nelze je nijak ovlivnit. 

3. Efekt dvojskel
Izolační dvojsklo má mezi tabulemi uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování plastových prvků s dvojskly, při náhlých změnách teploty anebo tlaku vzduchu mohou vznikat krátkodobá konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek. 

4. Anizotropie u tvrzených skel
Vzniká u skla, které bylo za účelem zlepšení mechanických vlastností ošetřeno tzv. předpínacím procesem. Rozdílnými zónami napětí vzniká dvojitý lom světelných paprsků, zviditelňují se spektrálně barevné kruhy, motivy mraků a podobně. 

5. Kondenzace na vnějších plochách (rosení)
Tvorba kondenzátu na tabuli izolačního skla směrem do místnosti je určena hodnotou součinitele tepelného prostupu „UW", vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Je podporována omezenou cirkulací vzduchu (slabým či žádným větráním, záclonami a podobně). U izolačního dvojskla s obzvlášť vysokou tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit rosa na venkovní straně skla tehdy, je-li vnější vlhkost velmi vysoká a teplota vzduchu je vyšší než teplota povrchu tabule (typicky např. po letní bouřce, hustém sněžení při teplotách kolem nuly a podobně). Při naměřených hodnotách vzdušné vlhkosti v místnosti nad 50 % se zvyšuje pravděpodobnost vzniku kondenzace na ploše okna směrem do místnosti. 

6. Smáčivost skel
Smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům a podobně. U vlhkého povrchu skla způsobeného rosením, deštěm nebo vodou při čištění se může rozdílná smáčivost projevit opticky (tj. bude viditelná), po uschnutí však tento jev pomíjí. 

7. Izolační sklo s meziokenními příčkami
Změnám délky meziokenních příček způsobených změnami teploty v meziskelní dutině nelze nikdy zcela zabránit. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny způsobem jejich výroby, jsou však patrné až po delším zkoumání a neměly by mít žádný negativní vliv na plnohodnotné využívání prvků ani na jejich estetickou stránku. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit v návaznosti na výrobní a montážní tolerance. Při násobení nepříznivých vlivů (rychlé změny teploty a podobně) se mohou u příček občas vyskytnout klapavé zvuky. Za vadu se nepovažují ani klapavé zvuky při otevírání či zavírání okenního křídla (meziskelní mřížky nejsou ukotveny protivibračními čočkami), kterým nelze nikdy dokonale zabránit z důvodu implantace mřížek do hmoty skla. 

8. Prasklina ve výplni
Přetížení výplně nenadálým invazivním působením (tj. za použití síly) - typicky úderem, nárazem pohyblivých částí plastového prvku, popřípadě i jiným způsobem, např. působením tepelně indukovaného napětí, pohyby konstrukce rámu či taktéž kontakty s konstrukcí, může vést k lomu výplně. Bylo-li by pnutí výplně přítomno i při jeho zpracování (řezání, broušení, frézování), nemohlo by být zpracování úspěšné. Lom (prasklina) výplně vzniklá pnutím zásadně není záruční vadou. 

9. Odlišnost barev skla
Některá skla mohou zdánlivě vykazovat tmavší odstíny - velmi mírně, téměř neznatelně do zelena, do modra či do žluta. Je to způsobeno použitím odlišného složení skloviny u toho kterého výrobce, přičemž tato nepatrná změna barevného odstínu nemá vliv na závaznou normou stanovené vlastnosti skla týkající se množství propuštěného světelného toku. 

10. Hodnocení vad skel u plastových prvků
Hodnotí se ze vzdálenosti 1 m při takovém úhlu pohledu, který je dán u předpokládaného pohledu používání plastového prvku (kritéria platí pro všechna skla). 

F -zóna drážky: šířka 18 mm od hrany skla
R -okrajová zóna: plocha 10 % celkové šířky a výšky
H -hlavní zóna: velmi přísné hodnocení
Rozměry zóny R + H se u lepeného skla zvyšují o 50 %.

Zóna

Přípustný charakter vad pro danou zónu

F

- venku ležící ploché poškození okrajů a mušle, jež neovlivňují pevnost skla a nepřekračují šířku okrajových spojení
- uvnitř ležící mušle bez volných střepin, které jsou vyplněny těsnící hmotou
- bodové a plošné zbytky včetně škrábanců neomezeně

R

Uzavřeniny, bubliny , body a skvrny:
- plocha tabule do 1 m2 plochy: max. 4 vady o průměru menším než 3 mm
- plocha tabule nad 1 m2 plochy: max. 1 vada o průměru menším než 3 mm

Zbytky bodové v prostoru mezi tabulemi:
- plocha tabule do 1 m2 plochy: max. 4 vady o průměru menším než 3 mm
- plocha tabule nad 1 m2 plochy: max. 1 vada o průměru menším než 3 mm

Plošné zbytky z výroby na hliníkovém rámečku:
- max. 1 ks o plošném rozsahu menším než 3 cm2

Škrábance:
- součet jednotlivých délek všech škrábanců: max. 90 mm
- délka jediného škrábance: max. 30 mm

Vlasové škrábance:
- není povoleno jejich nahromadění

H

Uzavřeniny, bubliny, bodová poškození a šmouhy:
- plocha tabule do 1 m2: max. 2 vady o průměru menším než 2 mm
- plocha tabule nad 1 m2: max. 3 vady o průměru menším než 2 mm
- plocha tabule nad 2 m2: max. 5 vad o průměru menším než 2 mm

Škrábance:
- součet jednotlivých délek všech škrábanců: max. 45 mm
- délka jediného škrábance: max. 15 mm

Vlasové škrábance:
- není povoleno jejich nahromadění

R+H

Uzavřeniny, bubliny, bodová poškození a šmouhy:
Průměr 0,50 - 1,00 mm - přípustné bez omezení mimo nahromaděnin
(Nahromaděnina: v kruhové ploše o průměru 20 cm se vyskytují max. 4 vady.)

 

 

IV. 3 Žaluzie

Jako reklamovatelné vady žaluzií nebudou uznány následující vady (vesměs jde o poškození a dysfunkce vznikající v důsledku vadného používání): 

a) běžná dílčí nebo celkové opotřebení výrobku, 
b) nedoklápění pásků,
c) prodření pásků,
d) mechanické poškození jednotlivých prvků tvořících žaluzie,
e) prasklý řetízek ovládání

 

IV. 4 Vnitřní a vnější parapety

Reklamovatelnými vadami mohou být výhradně zjevné vady takového charakteru, jež brání plnohodnotnému užívání parapetů a znehodnocují jejich fyzický stav. Posouzení oprávněnosti reklamační vady (nemožnost plnohodnotného užívání a znehodnocení fyzického stavu) vychází z následujících zásad: 

1. Mechanická poškození a optické vady
Optické vady jsou posuzovány při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1 m pod úhlem, který odpovídá běžnému využití prostoru. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nebudou patrné, nejsou reklamovatelné (obecně platí, že povrchové vady jakéhokoliv charakteru o velikosti menší než 0,5 mm jsou přípustné, neboť je zpravidla nelze prostým okem rozeznat). 

2. Různodruhá povrchová poškození
Tato poškození vnitřních i vnějších parapetů a vady (např. škrábance, barevné změny nebo povrchové nerovnosti různého či objektivně nedefinovatelného důvodu vzniku) jsou přípustná jen tehdy, je-li jejich největší rozměr menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku. 

 

IV. 5 Sítě proti hmyzu

Jako reklamace sítí proti hmyzu nebudou uznány následující vady (vesměs jde o poškození a dysfunkce vznikající v důsledku vadného používání): 

a) běžná opotřebení výrobku (sedření laku, prohnutí fólie, ztráta funkčnosti upevňovacích kolíčků a podobně), 
b) vady způsobené použitím k jiným než stanoveným účelům, 
c) vady způsobené mechanickým poškozením na základě nesprávné instalace. 

 

IV. 6 Stavební a montážní práce

(1) Jako reklamace stavebních a montážních prací realizovaných společností Profiltechnik alusystem s.r.o. v případě řádného uzavření smlouvy o dílo nelze uznat takové vady, které se projeví až v rámci dokončení stavby, její modernizace nebo rekonstrukce jako celku (špatné osazení v návaznosti na zateplení, úpravy a opravy venkovních i vnitřních omítek a jakékoli jiné úpravy exteriéru nebo interiéru stavby, dále vady realizovaných prací vznikající po řádném předání díla z důvodu chybně vypočtené statiky stavby či eventuálních pohybů jejího podloží a podobně). 

(2) Provádí-li stavební a montážní práce jiný dodavatel než společnost Profiltechnik alusystem s.r.o., nelze jako reklamace uznat žádné vady takto realizovaných prací. 

(3) Jako reklamace dále není možno uznat následující zásahy: 

a) odstranění podkladových profilů či vyrovnávacích podložek; 
b) odstranění kotvících prvků; 
c) další zásahy nerealizované pracovníky společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. a v konečném důsledku způsobilé ovlivnit kvalitu stavebních a montážních prací.

V. Místo a způsob uplatňování reklamací a průběh odstraňování důvodně reklamovaných (záručních) vad

(1) Společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. přijímá reklamace písemně nebo osobně v sídle společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. Není-li v řádně uzavřené smlouvě mezi zákazníkem a společností Profiltechnik alusystem s.r.o. sjednáno něco jiného, lze jako oprávněné přijímat výhradně osobní anebo písemné reklamace podané tak, aby z nich bylo zřejmé, jaké konkrétní části zakázky se týká (plastový prvek, skleněná výplň, příslušenství, stavební a montážní práce). Každá reklamace musí být natolik konkrétní, aby z ní bylo možno jednoznačně určit charakter reklamované vady a na jakém prvku byla zjištěna. 

(2) Vyplnění a elektronickou poštou realizované zaslání formuláře obsahujícího podrobný popis reklamované vady podle odstavce 1.

(3) Společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. si vyhrazuje právo odepřít přijetí nebo vyřídit řádně učiněnou reklamaci záruční vady, pokud zákazník neprokáže řádné zaplacení kupní ceny, resp. ceny díla. Podmínkou k uplatnění a vyřízení reklamace (záruční vady) je dále předložení originálního stejnopisu smlouvy o dílo, popřípadě kupní nebo jiné smlouvy řádně uzavřené se společností Profiltechnik alusystem s.r.o.; řádným uzavřením se zde rozumí především smlouva oboustranně podepsaná a bez známek dispozice s jejím stejnopisem. Předloží-li zákazník řádně uzavřenou smlouvu a v průběhu reklamačního řízení bude zjištěno, že nastala některá ze skutečností zakládajících oprávnění společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. reklamaci v souladu s příslušnou smlouvou nebo tímto reklamačním řádem odmítnout, může být reklamovaná (záruční) vada odstraněna pouze po výslovné dohodě se zákazníkem a výhradně na jeho náklady. K podepisování smluv se zákazníky společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. jsou výslovně oprávněni: 

a) členové statutárního orgánu Profiltechnik alusystem s.r.o. v souladu s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku

b) ostatní zaměstnanci společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o., jestliže disponují řádným pověřením statutárních orgánů anebo tento úkon činí v rámci svého pracovního zařazení v souladu s pracovní smlouvou.

(4) Umožňuje-li to povaha vady na reklamované věci, je možné takovou věc zaslat k reklamaci na adresu společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. provozovatelem poštovních služeb, a to na vlastní náklady a odpovědnost zákazníka. Zásilka musí být viditelně označena nápisem „REKLAMACE" a obsahovat reklamovanou věc včetně případného příslušenství, kopii řádně uzavřené smlouvy, podrobný popis závady, doklad o zaplacení kupní ceny (ceny díla) a kontaktní údaje zákazníka (zpáteční adresa a telefonní číslo). Zaslání nového zboží - bude-li reklamace uznána jako oprávněná - hradí v plném rozsahu společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. V případě neoprávněné reklamace uhradí zákazník společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. veškeré účelně vynaložené náklady týkající se vyřízení reklamace (viz odstavec 9 tohoto článku) a reklamovaná věc bude zaslána na adresu uváděnou zákazníkem jako kontaktní. 

(5) Nestanoví-li řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností Profiltechnik alusystem s.r.o. anebo jiná výslovná dohoda se zákazníkem něco jiného, rozhodne příslušný pracovník společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. o reklamaci ihned, jinak (ve skutkově složitých případech) nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění (nahlášení) vady. Do uvedené lhůty se v závislosti na druhu reklamovaného výrobku (např. okno, dveře, parapet atd.) anebo povaze reklamované služby (např. montáž, zednické zapravení atd.) nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 

(6) Společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. se zavazuje odstranit každou řádně reklamovanou a uznanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li se zákazníkem dohodnuta doba delší. Delší doba je nezbytná např. pro odstranění reklamovaných poškození profilů (rámů i křídel), kování nebo izolačních dvojskel a trojskel a rovněž pro kompletní výměnu celého reklamovaného prvku. Dohoda o delší lhůtě k odstranění reklamované vady bude dle možností obsažena v reklamačním protokolu, popřípadě může vyplývat z jiných písemností týkajících se jednotlivého obchodního případu. Dohodu o delší lhůtě lze učinit i ústně, avšak důkazní břemeno ohledně takového tvrzení u příslušného orgánu nese strana, která tvrdí, že k dohodě došlo. 

(7) O vyřízení každé reklamace (záruční vady) je sepisován reklamační protokol, který podepisuje pracovník společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. a zákazník nebo jeho oprávněný zástupce. Sepsání reklamačního protokolu není třeba, jestliže lze reklamovanou (záruční) vadu odstranit odpovídajícím způsobem ihned a zákazník sepsání reklamačního protokolu výslovně odmítne. V reklamačním protokolu sepisovaném se zákazníkem - fyzickou osobou (spotřebitelem) budou obsaženy tyto informace: 

a) kdy zákazník právo reklamace (záruční vadu) uplatnil; 

b) jaká vada je předmětem reklamace (uplatnění záruční vady) a jaký způsob vyřízení reklamace (záruční vady) zákazník požadoval; 

c) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (včetně potvrzení o provedení opravy a délce jejího trvání); a případně též 

d) důvody vedoucí k zamítnutí (odmítnutí) reklamace. 

(8) Nebudou-li v ustanovení předchozího odstavce uvedené informace obsaženy v reklamačním protokolu anebo tento protokol nebude na žádost zákazníka sepisován, vydá společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. písemný přípis, který je musí obsahovat. Přípis bude zaslán zákazníkovi doporučeně na adresu udávanou jako kontaktní. 

(9) Bude-li zjištěno, že tvrzená vada není vadou reklamovatelnou (záruční), je společnost Profiltechnik alusystem s.r.o. oprávněna požadovat veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním neoprávněné reklamace (zejména náklady na vyhotovení eventuálních znaleckých posudků, poštovné, správní a soudní poplatky a podobně). 


VI. Závěrečná ustanovení

(1) Tento reklamační řád společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. nabyl účinnosti dnem 1. května  2012.

(2) Tento reklamační řád zavazuje všechny zaměstnance společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. i všechna obchodní zastoupení společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o. Počínaje dnem jeho účinnosti zanikají veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti uplatňované a dodržované při vyřizování reklamací, nejsou-li součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a společností Profiltechnik alusystem s.r.o.

(3) Ustanovení tohoto reklamačního řádu lze měnit a doplňovat v souladu se zákony uvedenými v ustanovení jeho článku I. 

(4) Tento reklamační řád ve znění účinném k 1. května 2012 byl řádně schválen vedením společnosti Profiltechnik alusystem s.r.o.

Máte další dotazy? Ozvěte se nám.